ฉบับที่ 132 ปีการศึกษา 2565

ค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล (Gifted – SMT ม.3)

นายธนพจ แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมายให้ นายไพรินทร์ ละครเขต หัวหน้าห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (Gifted-SMT ม.ต้น) นำคณะครูและนักเรียนระดับชั้น ม.3/7 และ ม.3/8 จำนวน 67 คน ทัศนศึกษานอกห้องเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การเป็น SMART Student ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565