ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล วาระที่ดำรงตำแหน่ง ภาพ
1 นายอนันต์ ตรีนิตย์ พ.ศ. 2524 – 2531
2 นายชุมพล คำดา พ.ศ. 2531 – 2533
3 นายสังเวียน จิตระยนต์ พ.ศ. 2533 – 2535
4 นางระวีวรรณ ธรรมศิริ พ.ศ. 2535 – 2536
5 นายเทิดศักดิ์ รัตนมณี พ.ศ. 2536 – 2540
6 นางสาลินี มีเจริญ พ.ศ. 2540 – 2544
7 นางสาวสุภาวดี วงษ์สกุล พ.ศ. 2544 – 2553
8 นางสาวอารีวรรณ เอมโกษา พ.ศ. 2553 – 2556
9 นายพงษ์วิวัฒน์ สิงห์มณี พ.ศ. 2557 – 30 ก.ย. 2559
10 นายวีระพงค์ ประดิษฐ์ 9 พ.ย. 2559 – 30 ก.ย. 2563
11 นายธนพจ แก้ววงษา 3 ธ.ค. 2563 – ปัจจุบัน