ติดต่อ

🏫 ที่อยู่ :

99 ถนนพหลโยธิน 87 ซอย 6 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130

หมายเลขโทรศัพท์ :

02-536-3544

โทรสาร :

02-536-3422

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน โรงเรียนสายปัญญารังสิต

อาคาร 1

หมายเลข ห้อง / กลุ่ม / งาน
102 ห้องประชุม (ห้องเกียรติยศ)
103 สำนักงาน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
105 งานประชาสัมพันธ์ (กลุ่มบริหารทั่วไป)
106 รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
107 ห้องครูเวร
108 ห้องเวรนักการ
109 ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

อาคาร 2

หมายเลข ห้อง / กลุ่ม / งาน
100 โทรสาร กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล (ห้องธุรการ)
101 สำนักงาน กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล (ห้องธุรการ)
200 หน้าห้องผู้อำนวยการ (งานสารบรรณ)
201 สำนักงาน กลุ่มบริหารวิชาการ
202 รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ
203 งานแผนงาน (กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล)
204 งานวัดผล (กลุ่มบริหารวิชาการ)
205 รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล
206 ห้องควบคุม งานโสตทัศนศึกษา (กลุ่มบริหารทั่วไป)
207 ศูนย์ Resource Center / ห้อง Server
208 ห้องศูนย์ฯ หุ่นยนต์
209 งานบุคคล (กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล)

อาคาร 3

หมายเลข ห้อง / กลุ่ม / งาน
300 ห้องพักครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1
301 ห้องพักครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2 (ครูต่างชาติ)
ห้องพักครู กลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา

อาคาร 4

หมายเลข ห้อง / กลุ่ม / งาน
400 งานพยาบาล
401 งานห้องสมุด
403 งานแนะแนว
404 ห้องศูนย์ฯ ภาษาไทย
405 ห้องพักครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
406 ห้องพักครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
132 ร้านค้าสหกรณ์

อาคาร 5

หมายเลข ห้อง / กลุ่ม / งาน
601 ห้องพักครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 1 (ภาษาอังกฤษ)
602 ห้องศูนย์ฯ นาฏศิลป์ / ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
603 ห้องพักครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน – ญี่ปุ่น)
604 ห้องพักครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2
605 ห้องศูนย์ฯ ภาษาจีน

อาคารฝึกงาน 1

หมายเลข ห้อง / กลุ่ม / งาน
500 สำนักงาน กลุ่มบริหารทั่วไป
501 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กลุ่มบริหารวิชาการ)
502
511 รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป

อาคารฝึกงาน 2

หมายเลข ห้อง / กลุ่ม / งาน
503 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (งานไม้)
504 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (งานช่างไฟฟ้า)

อาคารฝึกงาน 3

หมายเลข ห้อง / กลุ่ม / งาน
505 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (งานคหกรรม/อาหาร)
506 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (งานตัดเย็บ)
507 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ศิลปะ)
508 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)

อาคารหอประชุม

หมายเลข ห้อง / กลุ่ม / งาน
509 หอประชุมโรงเรียน

จุดรักษาความปลอดภัย

หมายเลข ห้อง / กลุ่ม / งาน
510 ป้อมพนักงานรักษาความปลอดภัย (ประตูหน้าโรงเรียน)