ข้อมูลโรงเรียน

เอกลักษณ์ : โรงเรียนแห่งความสุข
อัตลักษณ์ : สง่างาม รู้รอบ รับผิดชอบสังคม
วิสัยทัศน์ :
โรงเรียนสายปัญญารังสิต เป็นสถานศึกษามาตรฐานสากลชั้นนำบนพื้นฐานความเป็นไทย
พันธกิจ :
 1. เสริมสร้างผู้เรียนใหมีการเรียนรู้มีศักยภาพตามทักษะศตวรรษที่ 21
 2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามแนววิถีไทย
 3. บริหารจัดการระบบคุณภาพสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ทุกภาคส่วน
 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
 5. พัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ สื่อเทคโนโลยี ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้
 6. ส่งเสริมครูจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 7. พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ
เป้าประสงค์ :
 1. ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป รักการเรียนรู้มีศักยภาพตามทักษะศตวรรษที่
 2. ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีคุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถีไทย
 3. โรงเรียนบริหารงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
 4. สถานศึกษาจะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 5. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมีแหล่งการเรียนรู้อย่างทั่วถึงทุกกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้
 6. มีแหล่งการเรียนรู้อย่างทั่วถึงทุกกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้สภาพแวดล้อมอาคารสถานที่สะอาดร่มรื่นสวยงามมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 7. สภาพแวดล้อมอาคารสถานที่สะอาดร่มรื่นสวยงามมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ครูร้อยละ 90 ขึ้นไปจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
 8. ครูร้อยละ 90 ขึ้นไปจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลครูทุกคนเป็นผู้จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 9. ครูทุกคนเป็นผู้จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครูทุกคนเป็นครูมืออาชีพ
 10. ครูทุกคนเป็นครูมืออาชีพ
ประวัติโรงเรียน :

เมื่อ พ.ศ. 2521 ได้รับการบริจาคที่ดินจำนวน 35 ไร่ จากนายห้างเจียง ภักดีจรัส โดยน้อมเกล้าฯถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในตามความในหนังสือที่มีถึงกรมสามัญศึกษา เนื่องจากที่ผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ติดต่อขอที่ดินเพื่อขยายโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้รองรับนักเรียนจากชานเมืองและต่างจังหวัดมากขึ้น โดยขอให้จัดตั้งโรงเรียนสายปัญญา 2 ขึ้นในงบประมาณขณะนั้น

 • วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2522 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนสายปัญญารังสิตขึ้น
 • พ.ศ. 2524 ได้เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในแบบสหศึกษา
 • พ.ศ. 2527 ได้เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล :
 • พ.ศ. 2547 ได้เปิดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • พ.ศ. 2548 ได้เปิดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Gifted) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1พ.ศ. 2550 ได้เปิดการเรียนการสอนห้องเรียน MEP ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • พ.ศ. 2550 ได้เปิดการเรียนการสอนห้องเรียน MEP ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • พ.ศ. 2551 ได้เพิ่มห้องเรียน MEP และ Gifted เป็น 2 ห้องเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • พ.ศ. 2552 ได้เปิดการเรียนการสอนห้องเรียน Gifted ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ข้อมูลทั่วไป :
 • ตั้งอยู่เลขที่ 99 ถนนพหลโยธิน 87 ซอย 6 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130อยู่ภายใต้สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
 • อยู่ภายใต้สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีประเภทสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
 • ประเภทสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
 • เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแบบสหศึกษา
พิกัดตำแหน่ง :
 • ตั้งอยู่ที่เส้นละติจูดที่ 13 องศา 58 ลิปดา 26 พิลิปดา เหนือ (13.973945 องศา เหนือ) และลองติจูดที่ 100 องศา 36 ลิปดา 40 พิลิบดา ตะวันออก (100.611033 องศา ตะวันออก) ขนาดพื้นที่มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 35 ไร่
 • ขนาดพื้นที่มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 35 ไร่

อ้างอิง https://goo.gl/maps/m8S7hcCddฟVBiHTBE9

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน :

ในเริ่มแรกใช้ตราประจำเช่นเดียวกับโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ต่อมาจึงได้เปลี่ยนเป็นตราปัจจุบัน ซึ่งนิยมเรียกว่าตรา ส.ป.ร. หรือเครื่องหมายมงกุฎครอบ (ดังที่ปรากฏในเพลงประจำโรงเรียน)

สีประจำโรงเรียน : น้ำเงิน เหลือง
คติพจน์ประจำโรงเรียน : นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา “ไม่มีแสงสว่างใดเสมอเท่าแสงแห่งปัญญา”
คำขวัญ : เรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม นำสังคม
ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์
เพลงประจำโรงเรียน : เพลงมาร์ช ส.ป.ร. ประพันธ์เนื้อร้องและทำนองโดย ชาญชัย บัวบังศร
ห้องเรียน :
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ห้องเรียนปกติ จำนวน 6 ห้องเรียนต่อระดับชั้น
 • ห้องเรียน Mini English Program (MEP) จำนวน 2 ห้องเรียนต่อระดับชั้น
 • ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ห้องเรียนต่อระดับชั้น
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ห้องเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (วิทย์-คณิต) จำนวน 2 ห้องเรียนต่อระดับชั้นห้องเรียนแผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (ศิลป์-คำนวณ) จำนวน 1 ห้องเรียนต่อระดับชั้น
 • ห้องเรียนแผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (ศิลป์-คำนวณ) จำนวน 1 ห้องเรียนต่อระดับชั้น
 • ห้องเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคมศึกษา (ศิลป์-สังคม) จำนวน 1 ห้องเรียนต่อระดับชั้น
 • ห้องเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น-จีน (ศิลป์-ญี่ปุ่น-จีน) จำนวน 1 ห้องเรียนต่อระดับชั้น
 • ห้องเรียน Mini English Program (MEP) จำนวน 2 ห้องเรียนต่อระดับชั้น
 • ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted) จำนวน 1 ห้องเรียนต่อระดับชั้น
amrapali ki nangi photo kompoz2.com lucy pinder lesbian xxx stories indian onlyindianpornx.net kerala porn telgu sex vidio 3gpjizz.mobi www desi nude girls com bipi desi tubepatrol.xxx reap sex videos mast sexy pic pakistanporn.info debonair blog. com andhraxvideo onlyindian.org nepal xvideos brazzer x pornozavr.net suck pussy sex puti onlyindianpornx.com xnxxx cnm marati six freeindianporn.info kashmiri sexy girl video english fucking videos porno-trash.net www telugusex catherine tresa hottest hindi6.pro nxgx porn schluck du luder de.rajwap.xyz johnny sin savdeo nesaporn.mobi saxvdos hindi movie downloader justindianporn.info vxvideos hindi sexy muvi desipornx.mobi www.sex video