ข้อมูลโรงเรียน

เอกลักษณ์ : โรงเรียนแห่งความสุข
อัตลักษณ์ : สง่างาม รู้รอบ รับผิดชอบสังคม
วิสัยทัศน์ :
โรงเรียนสายปัญญารังสิต เป็นสถานศึกษามาตรฐานสากลชั้นนำบนพื้นฐานความเป็นไทย
พันธกิจ :
 1. เสริมสร้างผู้เรียนใหมีการเรียนรู้มีศักยภาพตามทักษะศตวรรษที่ 21
 2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามแนววิถีไทย
 3. บริหารจัดการระบบคุณภาพสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ทุกภาคส่วน
 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
 5. พัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ สื่อเทคโนโลยี ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้
 6. ส่งเสริมครูจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 7. พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ
เป้าประสงค์ :
 1. ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป รักการเรียนรู้มีศักยภาพตามทักษะศตวรรษที่
 2. ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีคุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถีไทย
 3. โรงเรียนบริหารงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
 4. สถานศึกษาจะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 5. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมีแหล่งการเรียนรู้อย่างทั่วถึงทุกกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้
 6. มีแหล่งการเรียนรู้อย่างทั่วถึงทุกกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้สภาพแวดล้อมอาคารสถานที่สะอาดร่มรื่นสวยงามมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 7. สภาพแวดล้อมอาคารสถานที่สะอาดร่มรื่นสวยงามมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ครูร้อยละ 90 ขึ้นไปจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
 8. ครูร้อยละ 90 ขึ้นไปจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลครูทุกคนเป็นผู้จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 9. ครูทุกคนเป็นผู้จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครูทุกคนเป็นครูมืออาชีพ
 10. ครูทุกคนเป็นครูมืออาชีพ
ประวัติโรงเรียน :

เมื่อ พ.ศ. 2521 ได้รับการบริจาคที่ดินจำนวน 35 ไร่ จากนายห้างเจียง ภักดีจรัส โดยน้อมเกล้าฯถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในตามความในหนังสือที่มีถึงกรมสามัญศึกษา เนื่องจากที่ผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ติดต่อขอที่ดินเพื่อขยายโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้รองรับนักเรียนจากชานเมืองและต่างจังหวัดมากขึ้น โดยขอให้จัดตั้งโรงเรียนสายปัญญา 2 ขึ้นในงบประมาณขณะนั้น

 • วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2522 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนสายปัญญารังสิตขึ้น
 • พ.ศ. 2524 ได้เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในแบบสหศึกษา
 • พ.ศ. 2527 ได้เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล :
 • พ.ศ. 2547 ได้เปิดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • พ.ศ. 2548 ได้เปิดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Gifted) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1พ.ศ. 2550 ได้เปิดการเรียนการสอนห้องเรียน MEP ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • พ.ศ. 2550 ได้เปิดการเรียนการสอนห้องเรียน MEP ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • พ.ศ. 2551 ได้เพิ่มห้องเรียน MEP และ Gifted เป็น 2 ห้องเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • พ.ศ. 2552 ได้เปิดการเรียนการสอนห้องเรียน Gifted ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ข้อมูลทั่วไป :
 • ตั้งอยู่เลขที่ 99 ถนนพหลโยธิน 87 ซอย 6 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130อยู่ภายใต้สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
 • อยู่ภายใต้สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีประเภทสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
 • ประเภทสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
 • เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแบบสหศึกษา
พิกัดตำแหน่ง :
 • ตั้งอยู่ที่เส้นละติจูดที่ 13 องศา 58 ลิปดา 26 พิลิปดา เหนือ (13.973945 องศา เหนือ) และลองติจูดที่ 100 องศา 36 ลิปดา 40 พิลิบดา ตะวันออก (100.611033 องศา ตะวันออก) ขนาดพื้นที่มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 35 ไร่
 • ขนาดพื้นที่มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 35 ไร่

อ้างอิง https://goo.gl/maps/m8S7hcCddฟVBiHTBE9

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน :

ในเริ่มแรกใช้ตราประจำเช่นเดียวกับโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ต่อมาจึงได้เปลี่ยนเป็นตราปัจจุบัน ซึ่งนิยมเรียกว่าตรา ส.ป.ร. หรือเครื่องหมายมงกุฎครอบ (ดังที่ปรากฏในเพลงประจำโรงเรียน)

สีประจำโรงเรียน : น้ำเงิน เหลือง
คติพจน์ประจำโรงเรียน : นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา “ไม่มีแสงสว่างใดเสมอเท่าแสงแห่งปัญญา”
คำขวัญ : เรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม นำสังคม
ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์
เพลงประจำโรงเรียน : เพลงมาร์ช ส.ป.ร. ประพันธ์เนื้อร้องและทำนองโดย ชาญชัย บัวบังศร
ห้องเรียน :
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ห้องเรียนปกติ จำนวน 6 ห้องเรียนต่อระดับชั้น
 • ห้องเรียน Mini English Program (MEP) จำนวน 2 ห้องเรียนต่อระดับชั้น
 • ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ห้องเรียนต่อระดับชั้น
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ห้องเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (วิทย์-คณิต) จำนวน 2 ห้องเรียนต่อระดับชั้นห้องเรียนแผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (ศิลป์-คำนวณ) จำนวน 1 ห้องเรียนต่อระดับชั้น
 • ห้องเรียนแผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (ศิลป์-คำนวณ) จำนวน 1 ห้องเรียนต่อระดับชั้น
 • ห้องเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคมศึกษา (ศิลป์-สังคม) จำนวน 1 ห้องเรียนต่อระดับชั้น
 • ห้องเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น-จีน (ศิลป์-ญี่ปุ่น-จีน) จำนวน 1 ห้องเรียนต่อระดับชั้น
 • ห้องเรียน Mini English Program (MEP) จำนวน 2 ห้องเรียนต่อระดับชั้น
 • ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted) จำนวน 1 ห้องเรียนต่อระดับชั้น