บุคลากร – สุขศึกษาและพลศึกษา

หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้
รองหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้

นายกฤษฎา ศรีบุญเรือง

ครู

ศษ.บ. พลศึกษา
.

นางชุติญา มณีใส

ครูชำนาญการพิเศษ

กศ.ม. การศึกษาผู้ใหญ่
ศษ.บ. สุขศึกษา

นายจรัญ เรืองทอง

ครูชำนาญการ

ค.บ. พลศึกษา

นางสาวมัลลิกา จันทร์ฝั้น

ครู

ศษ.บ. สุขศึกษา

ว่าที่ ร.ต.หญิงสุกากรณ์ นาก้อนทอง

ครู

ค.บ. พลศึกษา

ห้องพักครู กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษา และพลศึกษา ห้อง 121 (อาคาร 1 ชั้น 2)

📞 หมายเลขโทรศัพท์ 02-536-3544 ต่อ 502