บุคลากร – สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้
รองหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้

นายศักดิ์ณรงค์ ชัยภา

ครู

ศษ.บ. สังคมศึกษา

นางสาวสิริพร จิตมั่น

ครู

ค.บ. สังคมศึกษา

นางสาวอัญชลี วิณวันก์

ครูชำนาญการพิเศษ

ศศ.ม. สังคมศึกษา
ค.บ. สังคมศึกษา

นางสาวชลนิชา บุญเพ็ญ

ครูชำนาญการ

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
ค.บ. สังคมศึกษา

นายณัฐพล จันทรสุทธิพันธุ์

ครูชำนาญการ

ศษ.ม. การสอนสังคมศึกษา
ศศ.บ. ประวัติศาสตร์

นางสาวเพชรรัตน์ วงค์คำ

ครู

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
.

นางชนิชา เฉิดจินดา

ครู

ค.บ. สังคมศึกษา
.

นายสาธิต คู่พิมาย

ครู

ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์
.

นายศราณุพงษ์ วิจิตเกตุธีรชัย

ครู

ศศ.ม. อาชญวิทยาและงานยุติธรรม
ศศ.บ. สื่อสารมวลชน-รัฐศาสตร์

นางสาวอัญพัชญ์ พรอดุลย์เกตน์

ครู

กศ.บ. สังคมศึกษา
.

นางสาวกาญจนา เพ็งชื่นมะดัน

ครู

ค.บ. สังคมศึกษา

นายนันทกร แว่นแก้ว

ครู

ค.บ. สังคมศึกษา

นางสาวชนาพร สุขหลอ

ครูผู้ช่วย

ค.บ. สังคมศึกษา

นางสาวณัฐริกา ชัยรัตน์

ครูผู้ช่วย

ศษ.บ. สังคมศึกษา

ห้องพักครู กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ห้อง 435 (อาคาร 4 ชั้น 3)

📞 หมายเลขโทรศัพท์ 02-536-3544 ต่อ 405