บุคลากร – ศิลปะ

หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้
รองหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้

นายนิติกร สมจิตร

ครูชำนาญการ

ศศ.บ. ดนตรีสากล

นางสาวสุวรรณ์ หอมจันทร์

ครูชำนาญการ

ศษ.บ. ศิลปหัตถกรรม

ศิลปะ

นางสาวนภาพร จันทราช

ครู

ศศ.บ. ศิลปกรรม

นายธัชนนท์ น่าชม

ครูผู้ช่วย

ศ.บ. ศิลปะไทย

ดนตรี

นายธีรพล สมจิตร

ครูชำนาญการ

ค.บ. ศิลปกรรม (ดนตรีสากล)

นายเจษฎา ออกกิจวัตร์

ครู

ศศ.บ. ดนตรีไทย

นาฏศิลป์

นางเสาวณีย์ เพียซ้าย

ครูชำนาญการพิเศษ

ค.บ. บริหารการศึกษา
.

นายเทียนชัย นาคแผ่น

ครู

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
ศษ.บ. นาฎศิลป์

ห้องพักครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี-ศิลปะ) อาคารประกอบชั้น 2

📞 หมายเลขโทรศัพท์ 02-536-3544 ต่อ 507, 508

ห้องพักครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์ 512) อาคาร 5 ชั้น 1

📞 หมายเลขโทรศัพท์ 02-536-3544 ต่อ 602