บุคลากร – วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวอัญชลี บุศราคำ

ครู

ศษ.บ. เคมี

รองหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้
(วิทยาศาสตร์)
รองหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้
(เทคโนโลยี)

นางสาวแพรทอง พิลาสา

ครูชำนาญการ

วท.บ. เคมี

นางสาวอุทัยรัตน์ ธรรมอินทร์

ครู

ศษ.บ. ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

นางสาวสุดถนอม ธีระคุณ

ครูชำนาญการพิเศษ

ศษ.ม. เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางชนากานต์ วรงค์

ครูชำนาญการพิเศษ

ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ชีววิทยา ค.บ. วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา

นางสายฝน พิลึกเรือง

ครูชำนาญการ

ค.บ. วิทยาศาสตร์

.

นางสาวกชปาณ ชาญศรี

ครูชำนาญการ

ศษ.ม. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
กศ.บ. วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์

นางสุรัจชา จำนงค์วงศ์สกุล

ครูชำนาญการ

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
วท.บ. เคมี

นางสาวภรณ์ภัสสรณ์ จ่าชัยภูมิ

ครูชำนาญการ

ศษ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์
กศ.บ. วิทยาศาสตร์เคมี

นางสาวทิพวรรณ์ ถาหล้า

ครูชำนาญการ

วท.บ. ชีววิทยาประยุกต์(จุลชีววิทยา)

.

นางสาวนงลักษณ์ เนียมแสง

ครู

กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

.

นางสาววิจิตรา วิภาคาร

ครู

วท.บ. ชีววิทยา

.

นางสาวรุจิลาภา พรสิงห์

ครูชำนาญการ

วศ.บ. วิศวกรรมเคมี

.

นางสาวกนกพร สุดหาญ

ครูชำนาญการ

ศษ.ม. บริหารการศึกษา
วท.บ. ฟิสิกส์-พลังงาน

นายวัชรกรรณ ทองพัฒนเมธา

ครู

วท.บ. ฟิสิกส์

.

นางสาวสิรินันท์ บุญญานันท์

ครู

ค.บ. ชีววิทยา

กลุ่มวิชาเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

นางสาวมนัสวีน์ อุดม

ครูชำนาญการ

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

นายนครินทร์ ซื่อสัตย์

ครูชำนาญการ

วท.บ. คอมพิวเตอร์

นายพิทยา คำอาษา

ครู

บธ.บ. คอมพิวเตอร์

นางสาวยุพาภรณ์ ลิ้มสงวน

ครู

บธ.บ. คอมพิวเตอร์

นางสาวรัตติยา พุ่มพวง

ครู

บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ห้องพักครู วิทยาศาสตร์ทั่วไป เคมี ชีววิทยา ห้อง 321 (อาคาร 3 ชั้น 2)

📞 หมายเลขโทรศัพท์ 02-536-3544 ต่อ 300

ห้องพักครู วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ ห้อง 523 (อาคาร 5 ชั้น 2)

📞 หมายเลขโทรศัพท์ 02-536-3544 ต่อ 604

ห้องพักครู เทคโนโลยี ห้อง 223 – 224 (อาคาร 2 ชั้น 2)

📞 หมายเลขโทรศัพท์ 02-536-3544 ต่อ 207, 208

amrapali ki nangi photo kompoz2.com lucy pinder lesbian xxx stories indian onlyindianpornx.net kerala porn telgu sex vidio 3gpjizz.mobi www desi nude girls com bipi desi tubepatrol.xxx reap sex videos mast sexy pic pakistanporn.info debonair blog. com andhraxvideo onlyindian.org nepal xvideos brazzer x pornozavr.net suck pussy sex puti onlyindianpornx.com xnxxx cnm marati six freeindianporn.info kashmiri sexy girl video english fucking videos porno-trash.net www telugusex catherine tresa hottest hindi6.pro nxgx porn schluck du luder de.rajwap.xyz johnny sin savdeo nesaporn.mobi saxvdos hindi movie downloader justindianporn.info vxvideos hindi sexy muvi desipornx.mobi www.sex video