บุคลากร – ภาษาไทย

หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้
รองหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวพรสุดา ฝากาฝืด

ครู

ค.บ. ภาษาไทย

นายภัทรวรรธน์ ปิจจวงค์

ครู

พธ.บ. การสอนภาษาไทย

นายวัลลภ นวกุล

ครูชำนาญการ

ค.บ. ภาษาไทย

นายไวกูณฐ์ มาลัย

ครูชำนาญการ

ค.บ. ภาษาไทย

นางสาวธีรกานต์ หอมประคำ

ครู

ศศ.บ. ภาษาไทย

นางสาวเพียงหทัย เผยศิริ

ครู

ค.บ. ภาษาไทย

ห้องพักครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ห้อง 421 (อาคาร 4 ชั้น 2)

📞 หมายเลขโทรศัพท์ 02-536-3544 ต่อ 406