บุคลากร – ภาษาต่างประเทศ

หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้
รองหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้

นายพันธุ์เลิศ ทาริยะวงศ์

ครูชำนาญการ

ค.บ. ภาษาอังกฤษ
.

นางสาวณัฐชา ประเสริฐทองกร

ครูชำนาญการ

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
ศษ.บ. การสอนภาษาจีน

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

นางสาวขวัญลดา ผ่องศรี

ครูชำนาญการพิเศษ

ศศ.บ ภาษาอังกฤษ
.

นางสาวณัฐชานันท์ เจือจันทร์

ครูชำนาญการพิเศษ

กศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ
ค.บ. ภาษาอังกฤษ

นางสาวพรพรรณ บุญพลี

ครู

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
.

นางสาวณัฐพัชร์ ชัยศรีรัมย์

ครู

ค.บ. ภาษาอังกฤษ
.

นางสาวธนันนิษฐา พูลกิ่ง

ครู

รป.ม. การจัดการภาครัฐและเอกชน
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ

นางสาวสุปราณี เขจรดวง

ครู

ค.บ. ภาษาอังกฤษ
.

นางสาวสินีนาฏ กระจ่างวงษ์

ครู

ศศ.บ ภาษาอังกฤษ
.

กลุ่มวิชาภาษาจีน

นางสาวธันยพร เทพวงศ์

ครู

ศษ.บ. การสอนภาษาจีน

นางวิมลวรรณ แก้ววิลัย

ครู

กษ.บ. การสอนภาษาจีน

กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น

นางสาวจันจิรา จันทา

ครู

ศษ.บ. ภาษาญี่ปุ่น

นายสิทธิโชค สูงเลิศส่งฟ้า

ครู

กศ.บ. การสอนภาษาญี่ปุ่น

ห้องพักครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ห้อง 531 (อาคาร 5 ชั้น 3)

📞 หมายเลขโทรศัพท์ 02-536-3544 ต่อ 601

ห้องพักครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน – ญี่ปุ่น) ห้อง 521 (อาคาร 5 ชั้น 2)

📞 หมายเลขโทรศัพท์ 02-536-3544 ต่อ 603