บุคลากร – คณิตศาสตร์

หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้
รองหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวนันทรัตน์ อ่วมสอาด

ครูชำนาญการ

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์

นายพิมพ์พันธุ์ หอมแก่นจัน

ครูชำนาญการ

ศษ.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา

ศษ.บ. คณิตศาสตร์ศึกษา

นางสาววริศรา วัชรเวียงชัย

ครูชำนาญการพิเศษ

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศษ.บ. คณิตศาสตร์

นางสาวอรพรรณ เจิมธานี

ครูชำนาญการ

ศษ.ม. คณิตศาสตร์

ค.บ. คณิตศาสตร์

นายไพรินทร์ ละครเขต

ครูชำนาญการ

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

วท.บ. คณิตศาสตร์

นางสาวลดาวัลย์ ตั้งมั่น

ครูชำนาญการ

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
ศษ.บ. การสอนคณิตศาสตร์

นางสาวอรนิภา หมื่นสายญาติ

ครู

ค.บ. คณิตศาสตร์

นางสาวกานต์ธีรา คำโท

ครู

ค.บ. คณิตศาสตร์

นายธนัตถ์ พาสุข

ครู

ศษ.บ. คณิตศาสตร์

นางสาวเบญจพร กาญจนาภรณ์

ครู

วท.บ. คณิตศาสตร์

นางสาวบุษยมาศ ป่าติ้ว

ครู

ค.บ. คณิตศาสตร์

นายศุภเมธี ศรีเข็ม

ครู

ค.บ. คณิตศาสตร์

ห้องพักครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ห้อง 121 (อาคาร 1 ชั้น 2)

📞 หมายเลขโทรศัพท์ 02-536-3544 ต่อ 109