บุคลากร – กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

หัวหน้างานแนะแนว

นายทศพล สูงคาสิทธิ์

ครู

ศศ.บ. จิตวิทยาแนะแนว

นางเด่นตา ทัพพิจิตร

ครูชำนาญการ

ค.บ. จิตวิทยาแนะแนว

นายชาญชัย ประพาน

ครู

วท.บ. วิทยาและการแนะแนว

นางสาวกรัณย์ชนพร แดงศรีธรรม

ครู

ค.บ. จิตวิทยา

หัวหน้างานห้องสมุด

ว่าที่ ร.ต.หญิงธิดารัตน์ บุญล้อม

ครูชำนาญการ

ศศ.ม. สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
ศศ.บ. สารสนเทศศึกษา-บรรณารักษ์

นางสาววิไลวรรณ ไชยสงคราม

ครู

ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์
.

นางสาวกรุณา รามัญจิต

ครู

กศ.ม. การอุดมศึกษา
ศศ.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศ

ห้องพักครู แนะแนว ห้อง 426 (อาคาร 4 ชั้น 2)

📞 หมายเลขโทรศัพท์ 02-536-3544 ต่อ 403

ห้องพักครู ห้องสมุด อาคาร 4 ชั้น 2

📞 หมายเลขโทรศัพท์ 02-536-3544 ต่อ 401