บุคลากร – การงานอาชีพ

หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้
รองหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้

นายเรวัตร นิ่มนงค์

ครู

วท.บ. สัตวศาสตร์

นางถาวร พิมลไพบูลย์

ครูชำนาญการพิเศษ

คศ.บ. พัฒนาการเด็ก

นางสาวภัคปภา บัญญัติ

ครู

บธ.บ. การเงินและบัญชี
.

นางสาววิไลวัลย์ แก่นลา

ครู

คศ.บ. อาหารและโภชนาการ
.

นายสันติสุข ฐาโอษฐ์

ครู

คอ.บ. ไฟฟ้ากำลัง
.

นางสาวจันทิมา มั่งนิมิตร์

ครูผู้ช่วย

ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม

นางสาว…………………

ครูผู้ช่วย

………………………………

ห้องพักครู กลุ่มสาระการงานอาชีพ (คหกรรม) อาคารประกอบชั้น 1

📞 หมายเลขโทรศัพท์ 02-536-3544 ต่อ 505, 506

ห้องพักครู กลุ่มสาระการงานอาชีพ (งานช่าง) อาคารฝึกงาน 1 และ 2

📞 หมายเลขโทรศัพท์ 02-536-3544 ต่อ 503, 504