คณะผู้บริหาร

นายธนพจ แก้ววงษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญารังสิต
ค.ม. การบริหารการศึกษา

นายวรพัทธ์ การุญจิรทรัพย์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล
กศ.ม. การบริหารการศึกษา

นางสาวปาณิสรา สิงหพงษ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กศ.ม. การบริหารการศึกษา

นางศิวปรียา เรืองศรี
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

นายธีรภัทร คงกัลป์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
ค.ม. การบริหารการศึกษา