กลุ่มบริหารวิชาการ

นายธนพจ แก้ววงษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญารังสิต

นางสาวปาณิสรา สิงหพงษ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวสุดถนอม ธีระคุณ
ผู้ช่วย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวสุดถนอม ธีระคุณ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร

นางกชปาณ ชาญศรี
หัวหน้างานวิจัยทางการศึกษา

นางสาวอรพรรณ เจิมธานี
หัวหน้างานวัดและประเมินผล

นางสาววริศรา วัชรเวียงชัย
หัวหน้างานนิเทศการศึกษา

นางสุรัจชา จำนงค์วงศ์สกุล
หัวหน้างานแผนงานและสารสนเทศ
.

นายธนัตถ์ พาสุข
หัวหน้างานทะเบียน
.

นางสาวรัตติยา พุ่มพวง
หัวหน้างานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยี.

นายเรวัตร นิ่มนงค์
หัวหน้างานเศรษฐกิจพอเพียง
.

นายไวกูณฐ์ มาลัย
หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

นางสาวปาณิสรา สิงหพงษ์
หัวหน้างานโรงเรียนมาตรฐานสากล

นางสาวสุดถนอม ธีระคุณ
หัวหน้างานสะเต็มศึกษา

นางสาวมนัสวีน์ อุดม
หัวหน้างานประกันคุณภาพ

นายไพรินทร์ ละครเขต
หัวหน้าโครงการ Gifted SMT ม.ต้น

นางสาวรุจิลาภา พรสิงห์
หัวหน้าโครงการ Gifted SMT ม.ปลาย

นางสาวณัฐชานันท์ เจือจันทร์
หัวหน้าโครงการ MEP

นางเสาวณีย์ เพียซ้าย
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวณัฐชา ประเสริฐทองกร
หัวหน้างานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

นางสาวอัญชลี บุศราคำ
เลขานุการงานพัฒนาหลักสูตร

นางสาวสิรินันท์ บุญญานันท์
ผู้ช่วยเลขานุการงานพัฒนาหลักสูตร

นายภัทรวรรธน์ ปิจจวงค์
เลขานุการงานวัดและประเมินผล

นางสาวบุษยมาศ ป่าติ้ว
เลขานุการงานนิเทศการศึกษา

นางสาวณัฐพัชร์ ชัยศรีรัมย์
เลขานุการงานแผนงานและสารสนเทศ

นางสาวอุทัยรัตน์ ธรรมอินทร์
เลขานุการงานทะเบียน

นางสาวอุทัยรัตน์ ธรรมอินทร์
หัวหน้างานคอมพิวเตอร์

นางพรรษกฤช ธรรมรงค์
เลขานุการสำนักงาน

ว่าที่ ร.ต.หญิง ธิดารัตน์ บุญล้อม
หัวหน้างานห้องสมุด

นายทศพล สูงคาสิทธิ์
หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวพรสุดา ฝากาฝืด
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย

นางสาวนันทรัตน์ อ่วมสอาด
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์

นางสาวอัญชลี บุศราคำ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายศักดิ์ณรงค์ ชัยภา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายพันธุ์เลิศ ทาริยะวงศ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

นายพันธุ์เลิศ ทาริยะวงศ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษา และพลศึกษา

นายนิติกร สมจิตร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ

นายเรวัตร นิ่มนงค์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ

เว็บไซต์กลุ่มบริหารวิชาการ => https://sites.google.com/ssps4.go.th/sprvichakarn

amrapali ki nangi photo kompoz2.com lucy pinder lesbian xxx stories indian onlyindianpornx.net kerala porn telgu sex vidio 3gpjizz.mobi www desi nude girls com bipi desi tubepatrol.xxx reap sex videos mast sexy pic pakistanporn.info debonair blog. com andhraxvideo onlyindian.org nepal xvideos brazzer x pornozavr.net suck pussy sex puti onlyindianpornx.com xnxxx cnm marati six freeindianporn.info kashmiri sexy girl video english fucking videos porno-trash.net www telugusex catherine tresa hottest hindi6.pro nxgx porn schluck du luder de.rajwap.xyz johnny sin savdeo nesaporn.mobi saxvdos hindi movie downloader justindianporn.info vxvideos hindi sexy muvi desipornx.mobi www.sex video