โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารทั่วไป

นายธนพจ แก้ววงษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญารังสิต

นายธีรภัทร คงกัลป์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายพิทยา คำอาษา
ผู้ช่วย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

สำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวเบญจพร กาญจนาภรณ์

หัวหน้าสำนักงาน

งานเทคโนโลยีและโสตทัศนศึกษา

นายวัชรกรรณ ทองพัฒนเมธา

หัวหน้างานเทคโนโลยี
และโสตทัศนศึกษา

นางสาวมนัสวีน์ อุดม

เลขานุการงานเทคโนโลยี
และโสตทัศนศึกษา

นายนครินทร์ ซื่อสัตย์

เลขานุการงานเทคโนโลยี
และโสตทัศนศึกษา

นายสันติสุข ฐาโอษฐ์

เลขานุการงานเทคโนโลยี
และโสตทัศนศึกษา

งานโภชนาการ

นางสาววิไลวัลย์ แก่นลา

หัวหน้างานโภชนาการ

งานอนามัย

ว่าที่ ร.ต. หญิงสุกากรณ์ นาก้อนทอง

หัวหน้างานอนามัย

นางสาวกาญจนา เพ็งชื่นมะดัน

เลขานุการงานอนามัย

งานประชาสัมพันธ์

นางชนากานต์ วรงค์

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายนันทกร แว่นแก้ว

เลขานุการงานประชาสัมพันธ์