กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล

นายธนพจ แก้ววงษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญารังสิต

นายวรพัทธ์ การุญจิรทรัพย์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล

นางสาว……………………..
ผู้ช่วย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล

งานสำนักงานอำนวยการ

นางสาวกานต์ธีรา คำโท

หัวหน้างานสำนักงานอำนวยการ

นางสาวสุภาวดี ยาศรี

ผู้ช่วยงานสำนักงานอำนวยการ

นางสาวโชษิตา ทูลธรรม

ผู้ช่วยงานสำนักงานอำนวยการ

นางสาวศิริกานต์ โภคะสุวรรณ

ผู้ช่วยงานสำนักงานอำนวยการ

นางสาวเพียงหทัย เผยศิริ

เลขานุการงานสำนักงานอำนวยการ

งานบุคลากร

นางสาวภรณ์ภัสสรณ์ จ่าชัยภูมิ

หัวหน้างานบุคลากร

นางสาวกานต์ธีรา คำโท

ผู้ช่วยงานบุคลากร

นางสาวเพียงหทัย เผยศิริ

ผู้ช่วยงานบุคลากร

นางสาวสุปราณี เขจรดวง

ผู้ช่วยงานบุคลากร

นางสาวศิริกานต์ โภคะสุวรรณ

เลขานุการงานบุคลากร

งานการเงินและบัญชี

นางสาวลดาวัลย์ ตั้งมั่น

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

นางโชษิตา ทูลธรรม

ผู้ช่วยงานการเงินและบัญชี

นางสาวศิริกานต์ โภคะสุวรรณ

ผู้ช่วยงานการเงินและบัญชี

นายอนวัช ฉอ้อนโฉม

เลขานุการงานการเงินและบัญชี

งานพัสดุ

นายวรพัทธ์ การุญจิรทรัพย์

หัวหน้าหน่วยงานพัสดุ

นางถาวร พิมลไพบูลย์

เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวจันทิมา มั่งนิมิตร์

เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวณัฐชยา จำปา

เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวสุภาวดี ยาศรี

เจ้าหน้าที่พัสดุ

นายอนวัช ฉอ้อนโฉม

เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวศิริกานต์ โภคะสุวรรณ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

งานสารบรรณ

นางสาวกานต์ธีรา คำโท

หัวหน้างานสารบรรณ

นางสาวเพียงหทัย เผยศิริ

เลขานุการงานสารบรรณ

งานตรวจสอบภายใน

นางสาวรุจิลาภา พรสิงห์

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นางสาวนงลักษณ์ เนียมแสง

ผู้ช่วยงานตรวจสอบภายใน

งานควบคุมภายใน

นางสาวแพรทอง พิลาสา

หัวหน้างานควบคุมภายใน

นางสาวนงลักษณ์ เนียมแสง

ผู้ช่วยงานควบคุมภายใน

งานแผนงาน

นางสาวทิพวรรณ์ ถาหล้า

หัวหน้างานแผนงาน

นางสาวนภาพร จันทราช

ผู้ช่วยงานแผนงาน

นางสาวธีรกานต์ หอมประคำ

ผู้ช่วยงานแผนงาน

นางสาวมนัสวีน์ อุดม

เลขานุการงานแผนงาน

งานสารสนเทศ

นางสาวเพชรรัตน์ วงค์คำ

หัวหน้างานสารสนเทศ

นางสาวศิริกานต์ โภคะสุวรรณ

ผู้ช่วยงานสารสนเทศ

นายพิมพ์พันธุ์ หอมแก่นจัน

เลขานุการงานสารสนเทศ

งานยานพาหนะ

นายวรพัทธ์ การุญจิรทรัพย์

หัวหน้างานยานพาหนะ

นางสาวกานต์ธีรา คำโท

ผู้ช่วยงานยานพาหนะ

งานประเมินผลการดำเนินงาน

นางสาวกานต์ธีรา คำโท

หัวหน้างานประเมินผลการดำเนินงาน

นางสาวศิริกานต์ โภคะสุวรรณ

เลขานุการงานประเมินผลการดำเนินงาน