กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายธนพจ แก้ววงษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญารังสิต

นางศิวปรียา เรืองศรี
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายจรัล เรืองทอง
ผู้ช่วย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

งานสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายจรัล เรืองทอง

นางสาวนันทรัตน์ อ่วมสอาด

นายอุดม ทองผาย

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นางสาวกนกพร สุดหาญ

นางสาวภัคปภา บัญญัติ

นางเด่นตา ทัพพิจิตร

งานกิจกรรมนักเรียน

นายไวกูณฐ์ มาลัย

นายทศพล สูงคาสิทธิ์

นายอุดม ทองผาย

งานส่งเสริมระเบียบวินัย

นายจรัล เรืองทอง

นายสาธิต คู่พิมาย

นายศักดิ์ณรงค์ ชัยภา

งานส่งเสริมประชาธิปไตย

นายศักดิ์ณรงค์ ชัยภา

นายศราณุพงษ์ วิจิตเกตุธีรชัย

นางสาวอัญพัชญ์ พรอดุลย์เกตน์

งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

นางสาวรุจิลาภา พรสิงห์

นางสาวกรัณย์ชนพร แดงศรีธรรม

นางสาวอัญชลี วิณวันก์

นางชนิชา เฉิดจินดา

งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

นางสาวชลนิชา บุญเพ็ญ

นางสาวนันทรัตน์ อ่วมสอาด

นางสาวกรัณย์ชนพร แดงศรีธรรม

งานเครือข่ายผู้ปกครอง

นายจรัล เรืองทอง

นายพิมพ์พันธุ์ หอมแก่นจัน

งานรักษาความปลอดภัย

นายไพรินทร์ ละครเขต

นางสาวภัคปภา บัญญัติ

ว่าที่ ร.ต.ศุภวณัฐ์ นาคนาม